Archeologiebeleid en advies

Advisering

De kernactiviteiten van team Advisering bestaan uit alle wettelijke taken met betrekking tot archeologie binnen het ruimtelijke ordeningsproces. Dat betreft met name de bevoegd gezagrol (namens het college van burgemeester en wethouders) en advisering in de Archeologische Monumentenzorg-cyclus (AMZ-cyclus).

Team Advisering regisseert het archeologische proces, stelt eisen, toetst en besluit op basis van het archeologiebeleid namens het bevoegd gezag. Wat moet waar behouden worden en wat niet? Wordt er gegraven of beschermd? Ofwel: hoe brengen we als gemeente een goede balans aan tussen de archeologische zorgplicht en andere maatschappelijke belangen, zoals woningbouw, economie en infrastructuur?

Het uitgangspunt van de gemeente Den Haag is dat alleen daar eisen worden gesteld waar door archeologisch onderzoek ook kenniswinst kan worden geboekt. Om dit te kunnen realiseren zijn heldere beleidsinstrumenten ontwikkeld en onderhouden: de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart Den Haag (AWVK) met toelichting en de Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie (GOA). Daarnaast worden alle bodemverstorende initiatieven apart getoetst, worden alle Programma’s van Eisen voor archeologisch onderzoek in Den Haag door de afdeling Archeologie opgesteld en zijn er aanvullende richtlijnen op de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek binnen de gemeente grenzen.

Archeologische sporen bij bouwen en aanleggen

In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Volgens de Erfgoedwet moeten gemeenten daar rekening mee houden in hun bestemmingsplannen. Bij het aanvragen voor een vergunning voor bouwen en aanleggen kan de gemeente eisen stellen over de archeologische grond.

In elk bestemmingsplan staat waar archeologie aan de orde is en wat er van u wordt verwacht als u wilt bouwen, slopen of aanleggen. In Den Haag zijn 3 soorten archeologische zones:

  1. terrein van archeologische waarde
  2. zone waarvan verwacht wordt dat het archeologische waarde heeft
  3. gebieden waar geen resten worden verwacht

Zorg dat u op tijd weet of een plek van archeologisch belang is. En wat dat betekent voor de omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u in de folder: “In Den Haag daar wordt gegraven” (PDF 1,8 MB).

Richtlijnen Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek in Den Haag moet voldoen aan bepaalde eisen. Naast de KNA-eisen zijn er in Den Haag een aantal richtlijnen om de kwaliteit van onderzoek te verbeteren.

In de richtlijnen staat onder andere:

  • welke kaarten voor bureauonderzoek geraadpleegd moeten worden
  • welke informatie er in moet staan
  • aan wie het onderzoek moet worden voorgelegd
  • voorschriften voor de uitvoering van het onderzoek