Collectie en Depotbeheer

Collectie

De  belangrijkste activiteiten van team Collectie bestaan uit het beheer van de Haagse bodemvondsten en het bijbehorende (digitale) archief in het gemeentelijke archeologische depot. Ook is dit team verantwoordelijk voor het uitdragen van de archeologische kennis naar de bewoners van Den Haag.

In de veertig jaar die Archeologie Den Haag inmiddels bestaat, is een schat aan kennis over en ervaring met het Haagse bodemarchief opgedaan. Archeologie Den Haag deelt de resultaten daarvan graag op zo inspirerend mogelijk met de bewoners en bezoekers van de stad. Daarbij speelt team Collectie een belangrijke rol; als beheerder van het gemeentelijk archeologisch depot, maar ook door middel van communicatie, zowel fysiek als online (bijvoorbeeld via lezingen, publicaties en social media).

Depotbeheer

De gemeente Den Haag is juridisch eigenaar van alle fysieke voorwerpen (vondsten) en analoge en digitale documentatie die het resultaat zijn van archeologische onderzoeken binnen de gemeente. In de Erfgoedwet zijn de provincies aangewezen als de depothouders en eigenaren van archeologische bodemvondsten, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor gemeenten met een eigen depot. De gemeente Den Haag beschikt over een door de provincie aangewezen gemeentelijk archeologiedepot.

 

“Uiterlijk twee maanden na afronding en accordering van het eindrapport wordt het project gedeponeerd bij de depothouder, de gemeente Den Haag. Alle gegevens dienen in een door de gemeente (depotbeheerder ) aangeleverde archeolink-apr database gedeponeerd te worden. De veldtekeningen dienen in Kaartlink te zijn gedigitaliseerd. (NB: de afdeling Archeologie levert een ingerichte apr-database, maar geen archeolink-software of -applicatie. De programma’s Archeolink en Kaartlink zijn enkel met licenties te gebruiken. Deze kunnen aangevraagd worden via het bedrijf Tijdlab (info@tijdlab.nl). Dit dient de uitvoerder zelf te regelen.)  Hiervoor neemt de uitvoerder al bij de voorbereiding van het veldwerk contact op met de depotbeheerder.

 

De gemeente Den Haag levert tevens de projectcode (XXX##x) voor het onderzoek.

 

Onder deponering wordt verstaan: de overdracht van al het materiaal (fysiek, analoog en digitaal) van uitvoerder aan de (juridische) eigenaar, de gemeente Den Haag. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de depotbeheerder. De depotbeheerder levert de informatie en documenten die nodig zijn voor een ordentelijke deponering.

 

Bij aanlevering van de zending ontvangt de uitvoerder een bewijs van aanlevering. De zending wordt door de depotbeheerder vervolgens gecontroleerd: binnen twee weken laat de depotbeheerder aan de uitvoerder weten of de zending compleet, bevraagbaar en leesbaar is bevonden en zo nee, welke informatie nog dient te worden aangeleverd. Als aan alle voorwaarden is voldaan, verstrekt het bevoegd gezag aan de uitvoerder en zijn opdrachtgever een verklaring van overdracht (vrijwaringsbewijs)”

bekijk de richtlijnen en download de formulieren voor deponeren (checklist los en overdrachtsformulier zijn in wordformaat, dus in te vullen):

update pagina 16 mei 2024